Festival Sörmland

Vidga vyer och väcka engagemang! Scenkonst Sörmland har hela Sörmland som arbetsfält. I dialog med länet producerar, förmedlar och arrangerar vi aktuell scenkonst samt bedriver pedagogisk verksamhet.

Verksamheten präglas av delaktighet, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och alla människors lika värde. För oss är det värdefullt att vi har konstformerna musik, teater, dans och film samlade under ett tak; det innebär stora möjligheter för gränsöverskridande och nyskapande arbete mellan genrer och konstområden. Vi satsar mycket på nyskrivet material, både inom teater och musik.

Scenkonst Sörmland är en del av Kultur & Utbildning Sörmland, som är ett verksamhetsområde inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten, och finansieras av regionen, länets nio kommuner samt Statens Kulturråd. 

www.scenkonstsormland.se 

Mer information:
Scenkonst Sörmland
Tel 016-10 55 75
E-post: info.scenkonstsormland@regionsormland.se