NordicBaltic Festival Platform

Redan 2011 startade arbetet med det som 2013 resulterade i NordicBaltic Festival Platform - Ett samarbete mellan festivaler i Norden och Balitkum. En gång per år träffas nätverket i en konferens som alternerar mellan de olika medlemsländerna. Program och dokumentation från konferenserna finns nedan.

 

 

Läs mer om och följ arbetet på nordicbalticfestivals.org

 

 

NordicBaltic Festival Platform - i fyra punkter

  • to explore the NordicBaltic identity through art and to market and channel the conception through our festivals
  • find practical ways to encourage strategies for collaborative projects s.a. forming new partnerships
  • increase funding possibilties for festivals to realize their goals
  • look for financial means to sustain the platform, its working group, a project manager and and annual workshop/fair/seminar

 

Bakgrund

På initiativ av Svenska Musikfestivaler (numera Sweden Festivals) enades ett antal nordiska och baltiska kollegor om att anordna en festivalkonferens på Island 5-7 oktober 2011. Mötet ägde rum i samband med det årliga arrangemanget av Nordiska Musikdagar och invigningen av det nya konserthuset Harpa i Reykjavik. Ett  bidrag från Nordisk Kulturfond gjorde konferensen möjlig.

Här samlades 45 representanter för festivaler från Island, Färöarna, Grönland, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Lettland och Sverige. Huvudtalare var Franz Patay, CEO från Mozart-året i Wien 2006. Under mötet presenterade alla länder situationen för konst och kultur och för festivaler i respektive land. Därefter följde en debatt om hur ett ett nordiskt-baltiskt samarbete skulle kunna se ut.

Mötet resulterade i ett pressmeddelande och ett protokoll. Konferensen beslöt att arbeta för att stärka festivalsamarbetet mellan länderna i Norden och Baltikum samt att försöka få till stånd ett nytt möte längre fram för att hitta konkreta former för ett sådant samarbete.

I samband med Nordiska Musikdagar 2012 arrangerade Svenska Musikfestivaler, med stöd från Nordisk Kulturfond och Statens Musikverk, en uppföljning av konferensen i Reykjavik. Detta mötet ägde rum i Stockholm 12-14 oktober. 27 delegater från Färöarna, Finland, Island, Norge, Estland, Litauen, Lettland och Sverige deltog varav ett 10-tal kom från SMFs egna medlemsfestivaler. Under lördag presenterade Lluis Bonet, från universitetet i Barcelona, den 390-festivaler-stora europeiska festivalstudien FESTudy som pågått 2011-2012. Studien publicerades sedan på ett symposium i Lille, Frankrike, i november 2013.

På inbjudan av Latvian Concerts, Riga Festival och i samband med Classical NordicBaltic 2013 anordnades ett 3e möte i Riga 19 februari. En platform bildades och arbetsgruppen på 6 personer, fick ett mandat att fortsätta driva arbetet. I juni 2013 träffade arbetsgruppen Nordiska ministerrådet i Köpenhamn för att förankra platformen och få feedback på bildandet av NordicBaltic Festival Platform.

Det fjärde mötet för nordiska och baltiska festivalarrangörer ägde rum i Kulturhuvudstaden Riga i dagarna 4-6 mars 2014. NordicBaltic Festival Platform arrangerade ett seminarium om FESTudy - den europeiske festivalstudien - och deltog i Classic NordicBaltic 2014. Alla deltagare var inbjudna att närvara på 20 års jubileet av the Great Latvian Award på kvällen 4 mars. För tredje gången fick NordicBaltic Festival Platform stöd av Nordisk Kulturfond.