Nyhetsartikel

27 mar 2017

Kulturrådet: öka stödet till det fria kulturlivet

Kulturrådets Generaldirektör Staffan Forssell

De ekonomiska villkoren för fria professionella kulturaktörerna har blivit allt tuffare. Nu är det dags att öka stödet till dem. Det skriver generaldirektören och styrelseordföranden för Kulturrådet på Kulturdebatt i Svenska Dagbladet. Idag, den 1 mars, lämnar Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen. Kulturrådets prioritering för den kommande treårsperioden är tydlig: det är dags att öka stödet till det fria kulturlivet. Anslagen för exempelvis koreografer, fri scenkonst, musikarrangörer och konstnärsdrivna gallerier har inte räknats upp på många år och ersättningar och löner till kulturaktörerna har därför successivt urholkats. 

Regeringen har tagit flera initiativ för att öka kulturens tillgänglighet i hela landet och nå ut till fler. Den stora satsningen på musik- och kulturskolorna och Äga rum som Kulturrådet genomför tillsammans med Statens konstråd är två exempel. Ingen av dessa satsningar har dock riktat sig till en av de mest vitala delarna av Sverige kulturliv – de fria professionella kulturaktörerna. Bland de fria aktörerna finns konstnärliga spjutspetsar som vitaliserar det övriga kulturlivet.

Aktörerna verkar över hela landet och möjliggör på så sätt för många invånare att ta del av professionell kultur. Med andra ord är det fria kulturlivet avgörande för att uppfylla de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen beslutat om. De tuffa ekonomiska villkoren syns dock sällan i den allmänna debatten.

Ökat stöd till det fria kulturlivet får även positiva effekter för exempelvis offentliga kulturinstitutioner, internationella kulturutbyten och barns och ungas möjligheter att uppleva kultur i skolan. Inte minst skulle ökat stöd bidra till bättre tillgång till kultur i hela landet samt förbättra förutsättningarna för många professionella konstnärer och kulturarbetare.

Stöden finansierar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet i hela landet. En ökning av stöden skulle bidra till vitalisering av Sveriges kulturliv och möjliggöra för fler att ta del av konstnärliga upplevelser.

Ur de kulturpolitiska målen beslutade av riksdagen:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Den yttersta garanten för att detta genomförs är det fria kulturlivet!

Staffan Forssell är generaldirektör för Kulturrådet. Ulrika Stuart Hamilton är styrelseordförande för Kulturrådet