Lund Choral Festival

Idén med en körfestival i Lund kom från det lokala körlivet som uppvaktade Lunds kommun hösten 2004. Festivalen tog form i samverkan mellan den kommunalt tillsatta projektgruppen, det lokala körlivet och ett stort antal medarrangörer från Lund, Sverige och Europa.

Var kunde en körfestival passa bättre än i Lund, med sitt historiska och blomstrande körliv? Målsättningarna med festivalen var att stärka Lund som körstad, genom en vartannat år återkommande festival för kör- och kulturlivet lokalt, nationellt och internationellt, att locka en ny och större publik till Lund, att initiera nya scener och öppna dörren för gästande ensembler men också ge möjlighet för Lunds körsångare att ingå i nya sammanhang och nätverk.

Lund Choral Festival har ambitionen att framhålla körsången som konstform och samtidigt ta vara på de enorma krafter som ligger bakom körsången som folkrörelse.

Den första festivalen genomfördes 2006 och har sedan dess återkommit i oktober månad vartannat år, nu senast 2018. Sedan 2013 arrangerar vi en liten festival kallad ”Kördagar i Lund” i mellanåren, med ett mindre utbud.

Lund Choral Festival arrangeras av Musik i Syd med stöd av Lunds kommun. Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.